អុី-ហ្សូន អុី-ហ្សូន គឺជាវេទិកាទិញទំនិញតាមអ៊ិនធរណេតពិតប្រាកដអាចទុកចិត្តបាននិងងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកអាចទិញទំនិញតាមអ៊ិនធរណេតដោយគ្មានព្រំដែនគ្មានភាពខុសគ្នាពេលវេលានិងចម្ងាយមិនមាន។ នៅទីនេះការប្រមូលផ្ដុំវេបសាយទិញទំនិញចិននិងផលិតផលមានសន្ទុះជាច្រើនបានបង្រួបបង្រួមហើយអ្នកអាចទិញទំនិញទូទាំងពិភពលោក។

Cooperation with many Chinese business organizations. Supplying high quality products and service. The lowest charging standards. Multiple contracted international shipping companies provide low charging, convenient ,worldwide arrival. Professional

Services


Perfect after-sale services, including duration of price,respone time assurances,quality tracking, treatments of complains.

Commitment on buying Chinese products (we help to buying for you), Mobile mall (Handheld shopping, Do as you wish), Modern web technology, Professional staffs of E-commerce, Plenty source of value goods, 24 Hours placing purchase order.

Newborn life means to grow up with full of frustration, from confused way to correct journey, from changing to progress, from novelty to perfect. Maybe we are not satisfactory now, your suggestion are welcomed and appreciated, and we can complete gradually. Your needs and focus will be our growing up power. Again, your suggestion are welcomed and appreciated.

E-Zone Head Office

Opening Hours:

  • Monday: 8AM - 6AM
  • Tuesday: 8AM - 6AM
  • Wednesday: 8AM - 6AM
  • Thursday - Friday: 8AM - 6AM
  • Sunday: Closed
logo

អុី-ហ្សូន គឺជាវេទិកាទិញទំនិញតាមអ៊ិនធរណេតពិតប្រាកដអាចទុកចិត្តបាននិងងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកអាចទិញទំនិញតាមអ៊ិនធរណេតដោយគ្មានព្រំដែនគ្មានភាពខុសគ្នាពេលវេលានិងចម្ងាយមិនមាន។ នៅទីនេះការប្រមូលផ្ដុំវេបសាយទិញទំនិញចិននិងផលិតផលមានសន្ទុះជាច្រើនបានបង្រួបបង្រួមហើយអ្នកអាចទិញទំនិញទូទាំងពិភពលោក។

Copyright © 2020 E-Zone. All Rights Reserved

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image